Dragana D Cosmetics 2012 d.o.o. Beograd-Stari Grad, Ul. Kondina 1A, 11000 Beograd, Republika Srbija, matični broj: 20803126, PIB: 107440643

Na osnovu Zakona o privrednim društvima, direktor privrednog društva Dragana D Cosmetics 2012 doo Beograd, donosi dana 2.12.2022. godine u Beogradu sledeće:

 

OPŠTE USLOVE KORIŠĆENJA

DRAGANA D COSMETICS 2012 D.O.O. INTERNET SAJTOVA

SA ODREDBAMA O ZAŠTITI PODATAKA O LIČNOSTI

 

I OSNOVNE ODREDBE

Član 1.

Ovim opštim uslovima uređuje se Internet prodaja (u daljem tekstu: „Opšti uslovi“) i na jedinstven način se utvrđuju uslovi pod kojima privredno društvo Dragana D Cosmetics 2012 d.o.o. Beograd-Stari Grad, Ul. Kondina 1A, 11000 Beograd, Republika Srbija, matični broj: 20803126, PIB: 107440643 (u daljem tekstu: „Kompanija“) vrši Internet prodaju putem web sajta koji se nalazi na domenima:

www.d-cosmetics.com, www.myolift.rs (u daljem tekstu: „Sajt“), kao i postupak za ostvarivanje međusobnih prava i obaveza Kompanije i korisnika usluga/potrošača (u daljem tekstu: „Korisnik“).

Odredbe Opštih uslova su obavezujuće za Kompaniju i svakog Korisnika ponaosob i primenjuju se na sve njihove međusobne ugovorne odnose, izuzev ako posebnim ugovorom Kompanija i pojedini Korisnik ne ugovore drugačije.

Usluge se pružaju u skladu sa Zakonom o elektronskoj trgovini, Zakonom o zaštiti potrošača, Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti, Zakonom o obligacionim odnosima i drugim propisima Republike Srbije.

 

II ZASNIVANJE KORISNIČKOG ODNOSA

Član 2.

Korisnik usluga Kompanije može postati svako zainteresovano poslovno sposobno, domaće ili strano, fizičko ili pravno lice, odnosno preduzetnik, osim maloletnih lica.

Korisnik usluga Kompanije se postaje samim pristupom Internet servisu odnosno korišćenjem usluga Kompanije, pod uslovima i na način iz ovih Opštih uslova. Svakim pojedinim pristupom Internet servisu korisnik potvrđuje da je upoznat sa odredbama ovih Opštih uslova i da je u potpunosti saglasan sa njima. Ovi Opšti uslovi primenjuju se na svaki pojedini pristup svakog pojedinačnog lica (Korisnika).

Za korišćenje usluga Korisnik navodi samo one podatke o sebi koji su neophodni za izvršenje usluga za čije je korišćenje zainteresovan.

Ukoliko Korisnik to želi, može postati Registrovani korisnik, tako što će podneti zahtev za zasnivanje korisničkog odnosa, pisanim putem u elektronskom obliku, putem formulara na Internet servisu Kompanije.

Registrovani korisnik se predstavlja Internet servisu svojom potvrđenom (verifikovanom) adresom elektronske pošte.

Registrovani korisnik se obavezuje da u slučaju promene podataka značajnih za identifikaciju odnosno izvršenje usluga, o istom, bez odlaganja, obavesti Kompaniju.

Potvrdom zahteva za zasnivanje korisničkog odnosa Korisnik potvrđuje da je upoznat sa odredbama ovih Opštih uslova i da je u potpunosti saglasan sa njima.

 

III POČETAK I TRAJANJE KORISNIČKOG ODNOSA

Član 3.

Stupanjem u korisnički odnos smatra se momenat davanja saglasnosti na odredbe ovih Opštih uslova, pristupanjem Sajtu.

 

Član 4.

Korisnički odnos između Registrovanih korisnika i Kompanije se zaključuje na neodređeno vreme i/ili Ugovorom o prodaji na daljinu, dok se ne izvrši konkretan ugovor.

 

IV NEMOGUĆNOST PRENOSA PRAVA KORIŠĆENJA USLUGA

Član 5.

Pravo na korišćenje usluga Kompanije, koje Korisnik stekne u skladu sa ovim Opštim uslovima, ne može se preneti na treće lice.

 

V CENE

Član 6.

Kompanija samostalno utvrđuje cene i druge komercijalne uslove za pružanje usluga i prodaju robe, u skladu sa svojom poslovnom politikom.

U skladu sa zakonom, sve navedene cene su sa uračunatim pripadajućim PDV-om. Cena dostave biće prikazana ponaosob za svaku potvrđenu narudžbinu.

Cene i drugi komercijalni uslovi pružanja usluga dostupni su Korisniku u svakom trenutku putem Sajta.

Kompanija zadržava pravo na izmenu cena i drugih komercijalnih uslova pružanja usluga i prodaje robe, o čemu obaveštava korisnike isticanjem na sajtu.

 

VI PLAĆANJA

Član 7.

Predračuni i računi sadrže, između ostalog, obračunati iznos za korišćenje usluga i prodaju robe Kompanije i obaveze po osnovu javnih prihoda (porezi, takse i drugo), kao i informacije o načinu i roku plaćanja u skladu sa Zakonom.

Račune za pružene usluge Kompanija dostavlja:

 • korisniku putem kurirske službe, na adresu korisnika, uz prijem narudžbine (pouzećem);
 • korisniku putem elektronske pošte, na registrovanu adresu elektronske pošte korisnika, nakon prijema narudžbine, u toku trajanja korisničkog odnosa.

 

7.2 USLOVI PLAĆANJA KARTICOM I GARANCIJE KOJI SE PRUŽAJU KORISNIKU

 Izjava o konverziji

Sva plaćanja biće izvršena u lokalnoj valuti Republike Srbije – dinar (RSD). Za informativni prikaz cena u drugim valutama koristi se srednji kurs Narodne Banke Srbije. Iznos za koji će biti zadužena Vaša platna kartica biće izražen u Vašoj lokalnoj valuti kroz konverziju u istu po kursu koji koriste kartičarske organizacije, a koji nama u trenutku transakcije ne može biti poznat. Kao rezultat ove konverzije postoji mogućnost neznatne razlike od originalne cene navedene na našem sajtu.

 • Zaštita poverljivih podataka o transakciji

Prilikom unošenja podataka o platnoj kartici, poverljive informacija se prenose putem javne mreže u zaštićenoj (kriptovanoj) formi upotrebom SSL protokola i PKI sistema, kao trenutno najsavremenije kriptografske tehnologije. Sigurnost podataka prilikom kupovine, garantuje procesor platnih kartica, Banca Intesa ad Beograd, pa se tako kompletni proces naplate obavlja na stranicama banke. Niti jednog trenutka podaci o platnoj kartici nisu dostupni našem sistemu.

 • Povraćaj sredstava

U slučaju vraćanja robe i povraćaja sredstava kupcu koji je prethodno platio nekom od platnih kartica, delimično ili u celosti, a bez obzira na razlog vraćanja, Kompanija je u obavezi da povraćaj vrši isključivo preko VISA, EC/MC I Maestro metoda plaćanja, što znači da će banka na zahtev prodavca obaviti povraćaj sredstava na račun korisnika kartice.

 

 Član 8.

Predračuni se korisniku dostavljaju u elektronskom obliku.

Dostavu računa u štampanom obliku Kompanija vrši putem obične pošte, na poseban zahtev Registrovanog korisnika, za šta može Registrovanom korisniku naplatiti takve troškove poštanskih usluga.

 

Član 9.

Kompanija nije odgovorna u slučaju da korisnik ne primi blagovremeno predračun ili račun (usled kvara na računarskoj mreži Registrovanog korisnika, propusta u radu poštanske službe ili više sile i slično).

Korisnik se obavezuje da po isteku uobičajenog roka za prijem predračuna ili računa obavesti Kompaniju o izostanku i zatraži slanje duplikata.

 

VII PRAVA POTROŠAČA KOD UGOVORA NA DALJINU

Član 10.

Prodaja putem sajta Kompanije se smatra prodajom na daljinu. Kompanija obaveštava kupce o njihovim pravima u pogledu ugovora na daljinu, pre zaključenja ugovora  isticanjem Obaveštenja o pravima potrošača:

 

 • na internet straniciKompanije na sažet i sveobuhvatan način putem linka Odustanak od ugovora
 • u procesu naručivanja tako što se kupac pritiskom na odgovarajuću opciju saglašava sa Uslovimai pre nego što naruči proizvod, i konačno,
 • na e-mailkoji je kupac ostavio prilikom kupovine, odmah nakon poručivanja Kompanija kao prodavac kupcu dostavlja sledeće dokumente:
  • Obrazac za odustanak od ugovora
  • Obaveštenje o pravima potrošača prilikom kupovine preko interneta o načinu, uslovima i roku ostvarivanja prava na odustanak od ugovora, načinu vraćanja isporučene robe i povraćaju novca, pravu na reklamaciju i načinu ostvarivanja tog prava
  • primerak Ugovora o prodaji na daljinu potpisanog od strane prodavca.

 

Član 11. PRAVO NA ODUSTANAK OD UGOVORA

Kupac koji se smatra potrošačem (fizičko lice koje proizvod kupuje radi namirenja svojih individualnih potreba, a ne radi obavljanja profesionalne delatnosti), ima pravo da odustane od ugovora u roku od 14 dana od dana kada mu je proizvod predat u državinu, odnosno u državinu lica koga je kupac ovlastio, a nije prevoznik. 

Kupac ovlašćuje prodavca da ukoliko jednom narudžbenicom naruči više proizvoda, prodavac može i bez dodatne saglasnosti kupca da kreira razdvajanje narudžbenice prema robi koja se poručuje, pri čemu se kupcu u svakom slučaju garantuju sva prava na odustanak od ugovora.

 

11.1 Ostvarivanje prava.

Izjava o odustanku daje se na obrascu za odustanak.

Izjava o odustanku od ugovora data na obrascu za odustanak od ugovora se smatra blagovremenom ukoliko je poslata u roku od 14 dana od kada je roba predata u državinu kupcu.

Izjava o odustanku od ugovora proizvodi pravno dejstvo od dana kada je poslata trgovcu.

Prilikom odustanka kupac nije u obavezi da  navede razloge zbog kojih odustaje.

Istekom roka od 14 dana od prijema robe, prestaje pravo kupca na odustanak od ugovora. U slučaju neblagovremenog vraćanja robe, tj. nakon isteka roka od 14 dana, roba će biti vraćena nazad kupcu, a trošak transporta u tom slučaju pada u celosti na teret kupca.

 

Kupac pravo na odustanak od ugovora ostvaruje tako što će u roku od 14 dana od dana prijema robe, obrazac za odustanak od ugovora popuniti uz svojeručan potpis i poslati zajedno sa robom koju vraća uz otpremnicu koju je primio uz robu, prodavcu na adresu sedišta – u Beogradu, Stari Grad, 11000, ul. Kondina 1A.

 • Kupac može i elektronskim putem da popuni obrazac za odustanak od ugovora i pošalje ga takođe elektronskim putem na e-mail returns@myolift.rs. Prodavac će kupca o prijemu izjave obavestiti, takođe elektronskim putem. U ovom slučaju, kupac je dužan da bez odlaganja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je poslao elektronski obrazac za odustanak, vrati primljenu robu prodavcu, adekvatno zapakovanu da se ne ošteti, sa dokumentacijom koju je primio uz robu, odnosno sa otpremnicom.

 

Smatraće se da je roba vraćena u roku ukoliko je kupac poslao robu pre isteka roka od 14 dana od dana kada je poslao obrazac za odustanak.

Kod blagovremenog odustanka od ugovora kupac snosi direktne troškove vraćanja robe, bez drugih obaveza.

 

11.2 Prava kupca. Ukoliko kupac odustane od ugovora smatraće se da ugovor nije ni zaključen, a prodavac je obavezan da kupcu vrati novac u roku od 14 dana od kada je primio obrazac za odustanak, s tim što prodavac može da odloži povraćaj novca dok ne dobije robu koja se vraća.

Prodavac će kupcu izvršiti povraćaj novca uplatom na tekući račun, sa čim je kupac izričito saglasan.

 

Fotografije proizvoda su osnovna informacija o izgledu proizvoda, i verno prikazuju proizvod iz više uglova, ali s obzirom da se radi o uzorcima odnosno fotografijama sa modelima,  prodavac ne može da garantuje bezuslovno da je proizvod identičan u pogledu izgleda sa fotografijom.

U okviru zakonskog roka za odustanak od ugovora, kupac ima mogućnost da se prilikom odustanka od ugovora opredeli za zamenu robe koja njemu  više odgovara odnosno da umesto poručenog proizvoda isti zameni za istu vrstu proizvoda u drugoj veličinu ili boji iz ponude prodavca ili da se opredeli za potpuno drugi proizvod.

 

Ukoliko se kupac opredeli za povrat novca potrebno je da robu koju vraća pošalje kurirskom službom o svom troškuali bez otkupnine pošiljke, s obzirom da prodavac povrat novca vrši isključivo uplatom na tekući račun kupca.

 

11.3 Gubitak prava. Po prijemu proizvoda, prodavac će utvrditi da li je proizvod ispravan i neoštećen, da li je otvarana zaštitna ambalaža. Kupac odgovara za neispravnost ili oštećenje proizvoda koji su rezultat neadekvatnog rukovanja proizvodom, tj. kupac je isključivo odgovoran za umanjenu vrednost proizvoda koja nastane kao posledica nošenja robe, rukovanja robom na način koji nije adekvatan, odnosno prevazilazi ono što je neophodno da bi se ustanovili njegova priroda, karakteristike i funkcionalnost.

Neispravnost proizvoda i neadekvatno korišćenje proizvoda podrazumeva upotrebu proizvoda u svrhe za koje nije namenjen, neadekvatno čuvanje proizvoda u suprotnosti sa deklaracijom i uputstvima proizvođača, kao i oštećenja i neispravnosti nastalih usled neadekvatnog korišćenja proizvoda.

Ukoliko se utvrdi da je nastupila neispravnost ili oštećenje proizvoda krivicom kupca, prodavac ima pravo da odbije vraćanje cene i proizvod će mu biti vraćen na njegov trošak.

Zakon o zaštiti potrošača isključuje pravo kupca da vrati proizvod u određenim situacijama a imajući u vidu vrstu i karakteristike robe u ponudi  Kompanije, od svih zakonom propisanih slučajeva mogao bi da bude relevantan slučaj ukoliko je došlo do isporuke  koja podrazumeva zapečaćenu robu koja se ne može vratititi zbog zaštite zdravlja ili higijenskih razloga (roba kao sto su kreme, kozmetički proizvodi, maske, uređaj koji dolazi u kontakt sa kožom lica i/ili tela) u kom slučaju kupac nema prava na odustanak od ugovora u slučaju da je roba od koje Kupac želi da odustane od ugovora otvorena i/ili izvađena iz zaštitnog pakovanja.

 

Član 12. PRAVO NA REKLAMACIJU

 

12.1 Prodavac je dužan da isporuči robu koja je saobrazna ugovoru, odnosno shodno predmetu ugovora koja odgovara opisu i karakteristikama, svojstvima, upotrebi, koji je prodavac dao kupcu.

Kupac je dužan da prilikom prijema robe pregleda robu i proveri njenu saobraznost sa naručenom, te da istakne postojanje nedostataka koji se mogu uočiti pregledom. Kupac ima pravo da  prodavac nesaobraznost robe otkloni opravkom odnosno zamenom u konkretnom slučaju, u primerenom roku.

Prodavac je odgovoran ako je nesaobraznost postojala u trenutku prelaska rizika na kupca tj. u trenutku predaje robe, ili ako se pojavila posle prelaska rizika na kupca ako potiče iz uzroka koji je postojao pre prelaska rizika na kupca ili je kupac mogao lako uočiti, ukoliko je prodavac izjavio da je roba saobrazna ugovoru.

Ako isporučena roba nije saobrazna ugovoru kupac ima pravo da zahteva od prodavca da otkloni nesaobraznost opravkom ili zamenom u konkretnom slučaju.

 

Ako nesaobraznost ne može da se otkloni zamenom u primerenom roku, ili u primerenom roku to ne bude učinjeno ili ako zamena predstavlja značajnu nepogodnost za potrošača ili nesrazmerno opterećenje za prodavca uzrokujući mu nesrazmerne troškove kupac ima pravo da bira između umanjenja cene ili raskida ugovora.

 

Ako se nesaobraznost pojavi u roku od 6 meseci od dana kada je kupac primio robu, kupac ima pravo da bira između zahteva da robu zameni, ili ima pravo na umanjenje cene ili raskid ugovora.

Za skrivene nedostatke koji su postojali u momentu prelaska rizika na kupca, prodavac odgovara u roku od dve godine od predaje stvari, s tim što se pretpostavlja da su nedostaci postojali u momentu prelaska rizika na kupca, ako se pokažu u roku kraćem od šest meseci od dana prijema robe, čime se ne isključuje pravo prodavca da dokazuje suprotno. Momenat prelaska rizika sa prodavca na kupca je momenat predaje robe kupcu ili licu koje je kupac ovlastio za prijem robe u njegovo ime.

 

12.2 Postupak reklamacije. Kupac može da izjavi reklamaciju prodavcu zbog nesaobraznosti robe kao i zbog pogrešno obračunate cene i drugih nedostataka.

Kupac podnosi reklamaciju na sledeći način

  • preuzimanjem obrasca za reklamaciju, koji će elektronski popuniti sa opisom nesaobraznosti i uz obrazac poslati dokaze o nesaobraznosti u vidu fotografije i slično, na mejl licu zaduženom za prijem i odlučivanje o reklamacijama: reklamacije@myolift.rs.
  • Nakon što kupac prijavi reklamaciju elektronskim putem ovlašćeno lice kod prodavca će kupcu bez odlaganja takođe elektronskim putem da potvrdi prijem reklamacije, istu zavede kao i da obavesti kupca o izjavljenoj reklamaciji i ishodu reklamacije u roku od 8 dana od njenog prijema.
  • Prodavac preuzima obavezu da sam po prijemu reklamacije preuzme robu koja je predmet reklamacije preko kurirske službe DExpress. Ukoliko kupac ipak samoinicijativno pošalje robu nazad prodavcu, prodavac nije dužan da mu nadoknadi trošak dostave.
  • Za sve informacije i dodatnu pomoć u pogledu reklamacija kupci se mogu obratiti licu zaduženom za reklamacije u sedištu prodavca, na e-mail reklamacije@myolift.rs ili na telefon 060/0489060.

 

Prodavac će odlučiti o reklamaciji najkasnije u roku od 15 dana od prijema reklamacije a ukoliko iz objektivnih razloga nije u mogućnosti da odgovori u tom roku, ili ukoliko u tom roku ne primi robu, bez odlaganja će o tome obavestiti kupca uz obavezu da navede rok za rešavanje reklamacije, s tim što se rok može produžiti samo jedanput.

 

12.3 Odluka. Prodavac će razmotriti predlog kupca u pogledu izjavljene reklamacije i u gore navedenom zakonskom roku daće kupcu odgovor da li prihvata reklamaciju, izjasniti se o zahtevu kupca i  izneti konkretan predlog i rok rešavanja. Ukoliko je reklamacija osnovana a dođe do raskida ugovora, prodavac će vratiti novac kupcu uplatom na tekući račun sa uobičajenim troškovima vraćanja robe.

 

Ukoliko korisnik smatra da obračun usluga nije pravilno izvršen može podneti Kompaniji reklamaciju u roku od 24 časa od prijema predračuna ili računa.

Kompanija neće uvažiti reklamacije koje su nejasne, nepotpune i podnete neblagovremeno, ili od strane neovlašćenog lica.

Na reklamacije, primenjuje se Pravilnik o rešavanju reklamacija Kompanije u skladu sa ovim uslovima i sa zakonom.

 

VIII KORIŠĆENJE USLUGA I DOSTAVA

Član 13.

Kompanija se obavezuje da korisniku obezbedi korišćenje Sajta, u okviru svojih tehničkih mogućnosti, s tim što zadržava pravo da, bez posebne najave, zbog radova na sistemu ili drugih potreba održavanja privremeno obustavi pružanje usluga, odnosno funkcionisanje Sajta, delimično ili u celosti, sve dok za tim postoji opravdana potreba.

 

Član 14.

Kompanija se obavezuje da će na prikladan način informisati korisnika o relevantnoj domaćoj zakonskoj regulativi iz oblasti Internet trgovine, te opšteprihvaćenim preporukama i kodeksima koji se odnose na dozvoljeno i prihvatljivo korišćenje servisa za Internet trgovinu.

Korisnik se obavezuje da će servise Kompanije koristiti u skladu sa zakonskom regulativom, preporukama i kodeksima iz prethodnog stava.

 

Član 15.

Kompanija omogućava korisniku da na sajtu naruči ponuđenu robu iz dostupnog prodajnog asortimana.

Momentom naručivanja robe smatra se potvrda narudžbine robe koja se plaća pouzećem, odnosno plaćanje narudžbine platnom karticom ukoliko se vrši online plaćanje.

 

Član 16.

Kompanija se obavezuje da robu naručenu i dostupnu na Sajtu isporuči u roku od 30 dana od dana naručivanja putem kurirske službe, Troškovi dostave izraženi su u dinarima i istaknuti prilikom poručivanja.  

U slučaju kašnjenja isporuke Kompanija  će odmah po isteku roka za isporuku obavestiti kupca o kašnjenju elektronskim putem.

 

Član 17.

Kurirska služba dostavlja naručenu robu u roku od 2 do 7 dana.

Kurirska služba ima isključivu odgovornost za isporuku naručene robe korisniku.

Kurirska služba pošiljku donosi na adresu za isporuku korisniku u periodu od 8-16 h. Korisnik se obavezuje da u tom periodu obezbedi da na adresi bude lice koje može preuzeti pošiljku. Kurirska služba pokušava da uruči pošiljku u dva navrata.

U slučaju neuspele isporuke kuriri su u obavezi u sistemu promeniti status pošiljke a na adresi isporuke ostaviti potvrdu o pokušaju dostave u kojoj će biti navedeni kontakt podaci i vreme pokušaja isporuke.

Ukoliko korisnik ni tada ne bude pronađen na adresi dostave, pošiljka će se vratiti Kurirskoj službi i pošiljaocu bez dodatnih troškova.

 

Član 18.

Prilikom preuzimanja pošiljke potrebno je da korisnik vizuelno pregleda paket da slučajno ne postoje neka vidna oštećenja. Ukoliko korisnik primeti da je transportna kutija oštećena i posumnja da je i proizvod možda oštećen, korisnik je ovlašćen da odbije prijem pošiljke.

 

Član 19.

Korisnik se obavezuje da neoštećenu pošiljku preuzme i potpiše dokaz o prijemu pošiljke sa pratećom dokumentacijom – adresnicu Kurirskoj službi.

 

IX ZAŠTITA PODATAKA O LIČNOSTI

 Član 20.

Kompanija se obavezuje da poštuje tajnost ličnih podataka u vezi sa korišćenjem Sajta, i tajnost komunikacije korisnika putem Interneta, u skladu sa važećim propisima.

Kompanija se neće smatrati odgovornim za povredu prava na privatnost i sigurnost korisnika koju putem Interneta izvrše treća lica.

Kompanija će svako narušavanje prava privatnosti i sigurnosti korisnika odmah prijaviti nadležnim državnim organima.

 

Član 21.

Kompanija prikuplja i vrši obradu samo neophodnih podataka radi izvršenja ugovora o prodaji robe pridržavajući se pri tom načela zakonitosti, poštenja i transparentnosti, načela ograničenja u pogledu svrhe obrade, minimizacije podataka, načela tačnosti, ograničenja čuvanja podataka, načela integriteta i poverljivosti i odgovornosti za postupanje.

 

 • Kupac je saglasan da kompanija prikuplja i obrađuje podatke neophodne za izvršenje predmeta ugovora i ostvarivanja prava kupaca u pogledu kupovine na način utvrđen ovim uslovima.
 • Kompanija vrši obradu samo neophodnih podataka onih lica koja su dobrovoljno dali podatke i pristanak za obradu.
 • Kompanija vrši obradu podataka o ličnosti i to za  jasno određenu svrhu za koju je pristanak dat, na zakonom dozvoljen način tako da lice na koje se podaci odnose ne bude određeno ili odredivo i nakon što se ostvari svrha obrade, a u srazmeri sa svrhom obrade.
 • Kompanija informiše Korisnika da ima pravo na pristup podacima i obaveštenje o istim, pravo na ispravku, brisanje podataka na zahtev Korisnika, opoziv podataka – povlačenjem saglasnosti za obradu podataka putem e-mejla i kontaktiranjem na kontakt telefon, pravo na ograničenje obrade, pravo na prenosivost – izričitim zahtevom korisnika da se podaci prenesu drugom rukovaocu i pravo na prigovor – Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti.

 

Član 22.

Pre prikupljanja podataka, Kompanija obaveštava lice na koje se podaci odnose o sledećem:

 • Da je lice odgovorno za prikupljanje podataka – rukovalac – Kompanija;
 • Da je svrha prikupljanja i obrade podataka omogućavanje nesmetanog funkcionisanja Sajta, bezbednost korisnika Sajta i omogućavanje e-trgovine Korisnicima Sajta u skladu sa zakonom, izvršenje ugovora o kupovini, kao i ostvarivanje prava kupaca u vezi kupovine robe.
 • Da se prikupljeni podaci koriste na način koji omogućava identifikaciju lica učesnika e-trgovine, korisnika odnosno kupaca, a u skladu sa dobrim poslovnim običajima, čuvanjem poslovne tajne i zakonom;
 • Da su lica koja obrađuju podatke ona lica koja su zaposlena u Kompaniji ili koja imaju ovlašćenje za korišćenje podataka od strane Kompanije radi ostvarenja svrhe za koju je dat pristanak Korisnika; Kompanija sa kojom Korisnik stupa u obligacioni odnos (u meri koja je neophodna za ostvarenje tog odnosa); Kurirska služba (samo podatke koji su neophodni za isporuku robe Korisnicima); kao i svi Državni organi koji na osnovu zakona i/ili odluke suda ostvaruju pravo korišćenja podataka;
 • Da je davanje podataka o ličnosti dobrovoljno, te da ne postoji obaveza da se ostavi bilo kakav lični podatak, ali da za ostavljanje podataka postoji osnov u Zakonu o obligacionim odnosima, Zakonu o elektronskoj trgovini i Zakonu o oglašavanju, radi ostvarivanja prava po tim zakonima;
 • Da lice koje je dalo pristanak o prikupljanju i obradi podataka može, u bilo koje doba i bez obrazloženja povući svoj pristanak, što kao pravnu posledicu proizvodi prestanak korišćenja Sajta, eventualno dospevanje svih neizmirenih obaveza nastalih za vreme trajanja korisničkog odnosa, čime prestaje svako dalje prikupljanje podataka od lica koje je pristanak povuklo;
 • Da u slučaju nedozvoljene obrade podataka, lica imaju prava na zaštitu podataka o ličnosti, podnošenje pritužbe i sudsku zaštitu koja im po zakonu pripadaju.
 • Podaci koji se prikupljaju od kupca radi izvršenja obaveza određenih ugovorom o kupovini, kao i radi pripreme zaključenja tog ugovora su: ime, prezime, adresa i broj telefona, e-mail adresa  i u druge svrhe se ne koriste. Podaci koji se prikupljaju uz pristanak lica, u gore naznačene svrhe su: ime, prezime, adresa, broj telefona, e-mail adresa, kao I IP adresa svakog pojedinog pristupa Sajtu. Kupac podatak o broju tekućeg računa kod banke daje dobrovoljno i izričito, kao neophodno za ostvarivanje svojih prava u vezi kupovine, koji podatak Kompanija može samo u navedene svrhe da koristi i radi beleženja prometa po tom osnovu.
 • Kompanija će obrisati lične podatke odmah nakon što se ispuni svrha radi koje su podaci prikupljeni, a ukoliko ne postoji zakonska obaveza čuvanja podataka

 

Član 23.     

Kompanija ne odgovara za tačnost podataka koje su unela druga lica, kao ni za rezultat eventualne obrade podataka koja je za predmet imala takve podatke.

 

Član 24.

Kompanija poštuje privatnost korisnika Sajta. Podaci iz procesa registracije, te ostale podatke o korisniku, Kompanija neće otkrivati trećim licima, osim u svrhu i pod uslovima navedenim u ovim Opštim uslovima i slučaju kada je to izričito zakonom propisano.

 

Član 25.

Kompanija može, u skladu sa zakonom, prikupiti određene podatke o posetama dobijene tokom korišćenja Sajta (takozvane “cookie“ podatke). Pod pojmom ”cookie” podaci podrazumevaju se podaci koje se odnose na tehničke karakteristike uređaja kojim korisnik pristupa Sajtu kao što su: podaci o veličini ekrana, operativnom sistemu, pregledaču (engl. “Browser”) internet sadržaja. Ove podatke Kompanija može da koristi kako bi imala informacije kojima bi poboljšala svoj Sajt i njegov sadržaj dodatno usmerila i prilagodila posetiocima i Korisnicima. Kompanija ne prikuplja podatke o prethodnim posetama drugim internet stranicama, pretragama ili kakvom drugom sadržaju ili drugim informacijama koje “cookie” podaci korisnika ili trećih lica mogu da sadrže. Kompanija koristi „cookie“ podatke u svrhu analize poseta svog internet sajta putem platforme Google Analytics kompanije Google Inc. SAD.

 

Član 26.

Korisnik se obavezuje da u okviru sopstvene računarske mreže koja je povezana na Internet osigura bezbednost, integritet podataka i prava pristupa resursima.

 

X POVERLJIVOST PODATAKA PRAVNIH LICA

 Član 27.

Podaci o pravnim licima koje prikuplja Kompanija jesu podaci koji se inače prikupljaju u svrhu poslovanja među pravnim licima, a zarad stupanja u poslovni odnos.                      

 

Član 28.

Ugovorne strane su saglasne da sve pribavljene podatke koje je druga ugovorna strana pravno lice, označila kao poverljive, u vezi sa zaključivanjem ili realizacijom korisničkog odnosa, čuvaju kao poverljive tokom trajanja korisničkog odnosa, kao i u roku od dve godine nakon njegovog prestanka.

 

Član 29.

Kompanija prikuplja podatke o Korisniku koji je pravno lice, potrebne za zasnivanje korisničkog odnosa, pružanje kvalitetne usluge i obezbeđivanje pravovremenog informisanja, u skladu sa dobrim poslovnim običajima.

Kompanija neće upotrebljavati poslovne podatke Korisnika pravnog lica u marketinške ili bilo koje druge svrhe, bez saglasnosti Korisnika.

 

XI ZAŠTITA AUTORSKOG PRAVA

 Član 30.

Kompanija ima isključivo autorsko pravo na Sajtu i na svim pojedinačnim elementima koji ga čine, kao što su tekst, vizuelni i audio elementi, vizuelni identitet, korisnički interfejs, kod, podaci i baze podataka, programski kod i drugi elementi Sajta.

 

Član 31.

Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela ili Sajta u celini, bez izričite prethodne dozvole u pisanoj formi izdate od Kompanije kao nosioca isključivog autorskog prava, smatraće se povredom autorskog prava Kompanije i podložno je pokretanju svih postupaka u punoj zakonskoj meri.

 

XII SUSPENZIJA PRUŽANJA USLUGA

 Član 32.

Kompanija može suspendovati pružanje usluga korisniku ukoliko postoji sumnja da postoji bilo kakva nedopuštena ili prevarna radnja koja može naneti štetu Kompaniji, korisniku ili trećem licu.

 

Član 33.

Kompanija može suspendovati pružanje usluga korisniku radi otklanjanja tehničkih kvarova ili obavljanja drugih neophodnih radova na svojoj infrastrukturi.

Kompanija će blagovremeno obavestiti korisnika o terminima isključenja radi planiranih radova na infrastrukturi.

 

XIII ODGOVORNOST I OGRANIČENJA

 Član 34.

Korisnik samostalno odgovara za svoje postupke prilikom korišćenja Interneta, Sajta, kao i za sadržaj svoje komunikacije sa trećim licima i sadržaje koje učini javno dostupnim putem Interneta uključujući i Sajt.

 

Član 35.

Kompanija ne odgovara za štetu koju korisnik ili treće lice pretrpi usled:

 • Smanjenog propusnog opsega, otežanog prenosa ili povremenih, privremenih prekida u pružanju usluga, koji su uzrokovani interferencijom, atmosferskim prilikama, fizičkim preprekama i uopšte razlozima koji uzrokuju varijabilnost kojoj je podložna tehnologija žičnog ili bežičnog povezivanja;
 • Preopterećenja, kašnjenja ili grešaka u funkcionisanju delova Interneta na koje Kompanija objektivno ne može da utiče;
 • Neovlašćenog korišćenja Internet usluga sa strane korisnika;
 • Vršenja svih vrsta finansijskih i ostalih poslovnih transakcija od strane korisnika na Internetu;
 • Suspenzije propisane odredbama ovih Opštih uslova ili zakonom;
 • Korišćenja nestandardne opreme od strane korisnika;
 • Preseljenja korisnika na drugu lokaciju sa koje nije moguć pristup Sajtu ili vršenje dostave;
 • Dejstva više sile ili drugih uzroka koji su van kontrole Kompanije;
 • Trajnog prestanka obavljanja delatnosti Kompanije.

 

XIV PRESTANAK KORISNIČKOG ODNOSA

 Član 36.

Korisnički odnos između Kompanije i korisnika može prestati na osnovu jednostranog otkaza svake strane.

Kompanija može jednostrano i bez otkaznog roka raskinuti odnos sa korisnikom u sledećim slučajevima:

 • Ako korisnik ne izmiri svoja dugovanja Kompaniji;
 • Ako korisnik nastavi sa nedozvoljenim ponašanjem nakon suspenzije;
 • Ako dođe do smrti ili gubitka poslovne sposobnosti korisnika koji je fizičko lice ili pokretanja stečajnog, likvidacionog ili drugog postupka koji može dovesti do prestanka postojanja korisnika koji je pravno lice;
 • Ako Kompanija donese poslovnu odluku da prestane sa održavanjem Sajta ili prestane sa obavljanjem svoje delatnosti.

 

Član 37. XV IZMENE OPŠTIH USLOVA

 Kompanija ima pravo da promeni, ažurira i dopunjava Opšte uslove i Politiku privatnosti u skladu sa poslovanjem i usklađuje sa zakonskom regulativom i bez prethodnog obaveštavanja korisnika.

Korisnik može jednostrano raskinuti korisnički odnos sa Kompanijom ukoliko nije saglasan sa promenama ovih Opštih uslova. Zahtev za raskidanje korisničkog odnosa po ovom osnovu korisnik je dužan da dostavi Kompaniji u roku od osam dana od dana objavljivanja promene Opštih uslova.

Korisnik je dužan da u slučaju prestanka korisničkog odnosa, bez obzira na osnov prestanka, odmah, a najkasnije u roku od 8 dana, izmiri sva eventualna dugovanja prema Kompaniji.

O promeni Opštih uslova Kompanija obaveštava korisnike objavljivanjem na Sajtu Kompanije u delu od Uslovima, pa se korisnici obavezuju da prate promene na sajtu.

 

XVI REŠAVANJE SPOROVA

 Član 38.

Korisnik i Kompanija su saglasni da se odredbe ovih Opštih uslova imaju tumačiti na način koji doprinosi izvršenju ugovornih obaveza na obostranu korist.

Član 39.

Korisnik i Kompanija su saglasni da sve eventualne nesporazume koji nastanu tokom trajanja korisničkog odnosa pokušaju da reše mirnim putem. Ukoliko u tome ne uspeju, za sporove sa fizičkim licima nadležan će biti Prvi osnovni sud u Beogradu, a za sporove sa pravnim licima i preduzetnicima biće nadležan Privredni sud u Beogradu, uz primenu prava Republike Srbije.

 

XVII VAŽENJE OPŠTIH USLOVA

Član 40. 

Ovi Opšti uslovi stupaju na snagu danom donošenja i primenjuju na sve korisnike i porudžbine od dana objavljivanja, za ubuduće .

Stupanjem na snagu ovih Opštih uslova prestaju da važe prethodni uslovi.

 

DRAGANA D COSMETICS 2012 D.O.O.